, March 01, 2024

Nga Vu

Nga Vu

14 posts

Chuyên gia lĩnh vực dữ liệu siêu to khổng lồ, phân tích, thống kê, AI, ML,... à nói chung là làm hết để có mấy bé BOT kute và thông minh cho doanh nghiệp