DevOps

Docker là gì

Docker là gì? Khi nào nên dùng Docker?

Docker là một nền tảng mở để phát triển và triển khai ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các container. Khi nào nên dùng Docker?? Cách run một service với Docker.

Xem ngay