SwiftUI: Hướng dẫn thêm và sử dụng custom font vào ứng dụng của bạn

By |2020-04-19T21:45:30+07:00April 19th, 2020|Categories: Bài viết, swiftui|0 Comments

Vọc vạch được SwiftUI một tí, mình nảy ra ý tưởng muốn thêm một Font nào đó để làm đẹp các Text hiện trên giao diện mà mình đã làm. Nhưng trời đã tối [Xem thêm]