Khoá học lập trình

Solidity Ethereum Blockchain

Blockchain hiện là một trong những trending công nghệ hàng đầu. Với sự bùng nổ từ các sản phẩm tài chính (DeFi), Game (Play-to-Earn) hay GameFi đã khiến một lượng không nhỏ các nhà tạo lập, developer, nhà đầu tư quan tâm tham gia vào thị trường này.

Nhưng nếu bạn chỉ là một lập trình viên hay kỹ sư, thậm chí chỉ là một người bình thường mới tìm hiểu thì liệu bạn có thể dễ dàng:

imgslider 3

Các tiêu điểm khoá học

Nội dung học tập

Chương 0: Các khái niệm cơ bản trong Blockchain (Bonus)
Chương 1: Tìm hiểu, cài đặt & sử dụng MetaMask

Tìm hiểu MetaMask

06:38

Cài đặt MetaMask

04:15

Thực hiện Transaction đầu tiên với MetaMask

17:16

Chương 2: Lập trình Smart Contract với ngôn ngữ Solidity

Hiểu về Smart Contract

07:51

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Solidity

04:22

Giới thiệu Remix IDE & viết Smart Contract đầu tiên

08:39

Deploy Smart Contract với Web3

04:02

Deploy Smart Contract sử dụng Ganache

03:53

Giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Solidity

06:17

Integer Example

03:57

Boolean Example

03:10

Address Example

03:41

String Example

03:41

Integer Wraping Around (in new version of Solidity)

06:16

Addresses & Global Msg Object

05:42

Demo payable function 

07:54

Tìm hiểu Complex Variables trong Solidity 

06:08

Demo Simple Mapping 

06:02

Demo Mapping by Example 

08:30

Demo Mapping + Struct 

05:52

Error & Exception trong Solidity 

03:38

Demo Error & Exception 

06:53

Function: Visibility, Constructor, Fallback 

05:22

Demo Function: Visibility, Constructor, Fallback 

07:21

Demo Inheritance Modifier Example [P1] 

11:05

Demo Inheritance Modifier Example [P2] 

06:20

Inheritance & Modifier 

03:41

Demo Events & Return Variables 

07:05

Events & Return Variables 

03:29

Demo ABI & Debugging 

04:28

ABI & Debugging 

04:21

Library 

07:54

Demo Library 

09:51

Tìm hiểu về Delegatecall function

06:34

Delegatecall function Example

09:47

Tìm hiểu về Call function Example

02:29

Chương 3: Fund Wallet (Project 1)

Giới thiệu project 

02:34

Khởi tạo Smart Contract & ôn tập Kế thừa (Inheritance)

09:04

Sử dụng thư viện OpenZeppelin để thực hiện lại chức năng onlyOwner 

05:57

Thực hiện logic của Allowance 

09:58

Add Event & Refactor Contract 

08:03

Thêm thư viện SafeMath để hoàn thiện logic 

04:05

Loại bỏ chức năng renounceOwnership trong Contract 

03:04

Chương 4: Tìm hiểu Web3.js thông qua cách tương tác với Smart Contract, Browser

Tìm hiểu Web3.js

04:19

Cài đặt NodeJS

01:27

Cài đặt VS Code & các extention hữu ích

01:32

Sử dụng Web3.js để tương tác với Ganache

14:07

Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract

06:17

Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract trên Browser

04:54

Chương 5: Tìm hiểu & sử dụng Truffle framework

Giới thiệu Truffle framework

02:11

Install Truffle (Fix lỗi không thể cài đặt trên MacOS)

07:56

Giới thiệu & cài đặt Truffle React Box

04:49

Tìm hiểu cấu trúc source & compile Smart Contract

06:15

Run React web để tương tác với Smart Contract

10:22

Tìm hiểu cách viết Test trong Truffle

08:13

Chương 6: Thực hiện mua bán Token ERC-20 (Project 2)