Sophie App

Sophie là giải pháp cho ứng dụng chatting realtime và video call trực tuyến cho nhóm lên đến 25 người.

Sophie - Chatting App

Screenshots