Terms of Service

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG 

 1. Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ trên 200Lab, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ 200Lab này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) thông qua việc hoàn thành việc đăng ký tài khoản 200Lab. Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ lần đầu tiên.
 2. Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn cũng cam kết và chấp nhận rằng:
  1. Tất cả các giao tiếp, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Thông tin”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Thông tin đó. Chúng tôi có hệ thống kiểm duyệt nội dung Thông tin được chia sẻ cũng như có cơ chể phát hiện và xử lý vi phạm đối với những Thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp trên 200Lab theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
  2. Bạn có thể chia sẻ Thông tin hợp lệ và hợp pháp dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc chia sẻ. Chúng tôi không đại diện, xác nhận hay cam đoan tính trung thực, chính xác của các Thông tin được chia sẻ.
  3. Đối với Thông tin được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (“Thông tin SHTT”), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi Thông tin SHTT mà bạn đăng lên (“Giấy phép SHTT”). Giấy phép SHTT này hết hiệu lực khi bạn xóa Thông tin SHTT hoặc tài khoản, trừ khi Thông tin của bạn đã được chính bạn chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa Thông tin đó trên 200Lab. 
  4. Khi chia sẻ Thông tin lên 200Lab, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và chia sẻ Thông tin đó lên các nền tảng khác của hệ sinh thái 200Lab thuộc quyền quản lý của chúng tôi hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. 

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN

 1. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 2. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.
 3. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
 4. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
 5. Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái của 200Lab thuộc quyền quản lý của 200Lab khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của 200Lab.
 6. Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH ĐẠI DIỆN 

 1. Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 2. Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.
 3. Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.
 4. Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.
 5. Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 6. Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
 7. Không sử dụng hình ảnh có chứa các từ/cụm từ, logo, dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái 200Lab thuộc quyền quản lý của 200Lab khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của 200Lab.
 8. Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
 9. Tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

ĐIỀU 4. CÁC THÔNG TIN CẤM CHIA SẺ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN 200Lab

 1. Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.
 3. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
 4. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 5. Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 6. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.
 7. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. 
 8. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 9. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 10. Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 11. Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

ĐIỀU 5. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHÁC

 1. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet. 
 2. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ của 200Lab.
 3. Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người sử dụng khác. 
 4. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của 200Lab và/hoặc các dịch vụ của 200Lab dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 5. Quảng bá bất kỳ sản phẩm/dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào mà không tuân thủ theo thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ và chính sách quảng cáo của 200Lab.
 6. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên 200Lab.
 7. Các hành vi cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam trong từng lĩnh vực.

ĐIỀU 6. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 200Lab

 1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.
 2. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
 3. Bạn được quyền tặng cho tài khoản 200Lab của mình cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Thỏa thuận này.
 4. Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân theo quy định của Thỏa thuận này và Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên 200Lab. Theo đó, những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ chỉ được 200Lab sử dụng để kiểm soát các hoạt động trên 200Lab và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 5. Được quyền yêu cầu 200Lab cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. 

ĐIỀU 7. QUYỀN CỦA 200Lab

 1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu 200Lab có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, 200Lab có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời, 200Lab có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của bạn.
 2. Nếu bạn có những bình luận, bài đăng vô nghĩa và/hoặc bình luận, bài đăng liên tục gây phiền toái tới người sử dụng khác thì 200Lab có quyền tắt tính năng bình luận và/hoặc đăng tải của bạn trong 01(một) ngày, 03(ba) ngày, hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Trong trường hợp bạn vi phạm nhiều lần, 200Lab sẽ khóa tài khoản của bạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày, hoặc hơn tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.
 3. Khi 200Lab phát hiện những vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ như truy cập trái phép, chia sẻ, truyền đưa các Thông tin bị cấm theo Thỏa thuận này và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của 200Lab và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, 200Lab có quyền: (i) tước bỏ mọi quyền lợi của bạn trong Thỏa thuận này, bao gồm chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn; và/hoặc (ii) sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA 200Lab

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 2. Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của bạn phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ trong thẩm quyền của 200Lab theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

ĐIỀU 9. CƠ CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

 1. Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các Dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Trường hợp hành vi vi phạm của bạn chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, 200Lab sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà 200Lab cho là hợp lý.

ĐIỀU 10. CẢNH BÁO VỀ RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

 1. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba, điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bằng việc chấp nhận sự chia sẻ này, bạn cũng sẽ chấp nhận những rủi ro kèm theo. Trong trường hợp này, bạn đồng ý và chấp nhận loại trừ trách nhiệm của 200Lab liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.
 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, đình công, sự thay đổi của luật pháp, người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại đó. 200Lab cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

ĐIỀU 11. LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ VÀ BỒI THƯỜNG

 1. Bạn đồng ý loại trừ 200Lab khỏi tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý, tố tụng phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 2. Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 200Lab, trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của 200Lab, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc giải quyết như án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

ĐIỀU 12. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng 200Lab yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.
 2. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:
  1. Chúng tôi được bạn chấp thuận;
  2. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba và bạn đồng ý để 200Lab cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba đó;
  3. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 3. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo, quảng cáo từ 200Lab liên quan tới Dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.
 4. Chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu của 200Lab để phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

ĐIỀU 13. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh, và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các dịch vụ của 200Lab. Việc sử dụng bất kỳ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào của 200Lab cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
 2. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng dịch vụ của 200Lab vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

ĐIỀU 14. BẢO LƯU QUYỀN XỬ LÝ THÔNG TIN

 1. Tại các khu vực được phép chia sẻ Thông tin, bạn có thể chia sẻ Thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Thông tin chia sẻ, giao tiếp về tính hợp pháp, cũng như các trách nhiệm pháp lý đối với Thông tin chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.
 2. Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Thông tin do người sử dụng chia sẻ nên trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các Thông tin chia sẻ cho phù hợp với Thỏa thuận này và các quy định pháp luật Việt Nam. Nếu những Thông tin do người sử dụng chia sẻ không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc ngay lập tức loại bỏ (xóa) những Thông tin đó đồng thời báo với cơ quan chức năng nếu cần thiết.
 3. Việc xử lý Thông tin chia sẻ của chúng tôi tuân thủ theo các quy trình, chính sách dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích của bạn cũng như các cá nhân, tổ chức khác. Chúng tôi có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm xử lý Thông tin chia sẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.