, July 20, 2024

ACID là gì? Các tính chất của ACID


ACID là một bộ các thuộc tính của transaction trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu trong trường hợp có lỗi, mất điện và các rủi ro khác.

  •   16 min reads
ACID là gì? Các tính chất của ACID

Bài viết liên quan