, October 04, 2023

DỮ LIỆU LÀ GÌ? CÁC LOẠI DỮ LIỆU VÀ CÁCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU


Dữ liệu là tập hợp các thông tin được thu thập, lưu trữ và xử lý để sử dụng cho mục đích nghiên cứu, quản lý hỗ trợ ra quyết định.

  •   10 min reads
DỮ LIỆU LÀ GÌ? CÁC LOẠI DỮ LIỆU VÀ CÁCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Bài viết liên quan