, April 19, 2024

Large Language Model là gì ? Giải thích dễ hiểu

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  Feb 22, 2024

  •   6 min reads
Large Language Model là gì ? Giải thích dễ hiểu
Large Language Model - Mô hình ngôn ngữ lớn

Bài viết liên quan