, July 21, 2024

Architecture Pattern - Phần 4: Kiến trúc vi nhân (Microkernel architecture)


Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến trúc vi nhân (Microkernel architecture). Đây là mẫu kiến trúc phần mềm ít phổ biến hơn hai loại kiến trúc đã giới thiệu trước đó là kiến trúc phân lớp (Layered architecture) và kiến trúc hướng sự kiện (event-driven architecture).

  •   7 min reads
Architecture Pattern - Phần 4: Kiến trúc vi nhân (Microkernel architecture)

Bài viết liên quan