, July 21, 2024

Software Architecture là gì? Sự quan trọng của kiến trúc phần mềm


Khi ứng dụng trở nên phức tạp và yêu cầu nhiều tính năng thì các kiến trúc phần mềm ra đời và các software architecture pattern trở nên quan trọng đối với bất kỳ một ứng dụng nào.

  •   10 min reads
Software Architecture là gì? Sự quan trọng của kiến trúc phần mềm

Bài viết liên quan