, June 14, 2024

Component trong ReactJS


Component trong ReactJS là khối xây dựng cơ bản (fundamental building block) của một ứng dụng React, cho phép phân chia giao diện thành các phần nhỏ, hoạt động độc lập và có thể tái sử dụng chúng nhiều lần.

  •   10 min reads
Component trong ReactJS

Bài viết liên quan