, June 14, 2024

Sự khác biệt giữa Data Analytics và Data Analysis

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  May 19, 2023

Data Analytics và Data Analysis là hai khái niệm liên quan đến việc xử lý dữ liệu, nhưng chúng có những khác biệt quan trọng.

  •   5 min reads
Sự khác biệt giữa Data Analytics và Data Analysis

Bài viết liên quan