, June 14, 2024

Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  May 19, 2023

Data Analyst (DA) là người sử dụng các công cụ lập trình hoặc phần mềm để tìm kiếm, chắt lọc những thông tin hữu ích từ dữ liệu được cung cấp.

  •   8 min reads
Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới

Bài viết liên quan