, January 26, 2022

0 kết quả được tìm thấy

Row & Column Cheat Sheet trong Flutter

 • Đăng bởi  Chau Le
 •  Nov 29, 2021

 •   7 min reads
Row & Column Cheat Sheet trong Flutter

1. Row:

Row là một widget được sử dụng để hiển thị các child widget theo chiều ngang. Mặc định Row widget không thể scroll được. Nếu bạn có một dòng widget và muốn chúng có thể scroll nếu không đủ chỗ, hãy xem xét sử dụng ListView Class.

Nếu chúng ta muốn hiển thị ba widget trong một hàng, chúng ta có thể tạo một Row widget như dưới đây:

2. Column

Cột là một widget được sử dụng để hiển thị các child widget theo chiều dọc. Mặc định Column widget không scroll được. Nếu bạn có một cột widget và muốn chúng có thể scroll nếu chiều cao thiết bị không đủ, hãy xem xét sử dụng ListView.

Nếu chúng ta muốn hiển thị ba widget trong một cột, chúng ta có thể tạo một Column widget như bên dưới:

Row(
 children: [
  Container(
   color: Colors.orange,
   child: FlutterLogo(
    size: 60.0,
   ),
  ),
  Container(
   color: Colors.blue,
   child: FlutterLogo(
    size: 60.0,
   ),
  ),
  Container(
   color: Colors.purple,
   child: FlutterLogo(
    size: 60.0,
   ),
  ),
 ],
)

ColumnRow có cùng thuộc tính. Vì vậy, trong các ví dụ dưới đây, chúng ta đang làm việc cùng lúc với cả hai widget.

CrossAxis trong ColumnRow là gì?

Column(
 children: [
  Container(
   color: Colors.orange,
   child: FlutterLogo(
    size: 60.0,
   ),
  ),
  Container(
   color: Colors.blue,
   child: FlutterLogo(
    size: 60.0,
   ),
  ),
  Container(
   color: Colors.purple,
   child: FlutterLogo(
    size: 60.0,
   ),
  ),
 ],
)

3. CrossAxisAlignment Propery

Chúng ta có thể sử dụng crossAxisAlignment property để căn chỉnh child widget theo hướng mong muốn, ví dụ: crossAxisAlignment.start sẽ đặt các children với cạnh bắt đầu của chúng được căn chỉnh với cạnh bắt đầu của trục chéo.

Row(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 children: [
  Container(
   color: Colors.blue,
   height: 50.0,
   width: 50.0,
  ),
  Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.pink),
  Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.purple,),
  Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.greenAccent,),
  Container(
   color: Colors.orange,
   height: 50.0,
   width: 50.0,
  ),
  Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.cyan,),
 ],
);
Column(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 children: [
  Container(
   color: Colors.blue,
   height: 50.0,
   width: 50.0,
  ),
  Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.pink),
  Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.purple,),
  Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.greenAccent,),
  Container(
   color: Colors.orange,
   height: 50.0,
   width: 50.0,
  ),
  Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.cyan,),
 ],
);

CrossAxisAlignment.center

Đặt các children sao cho tâm của chúng thẳng hàng với giữa trục chéo (cross axis).

CrossAxisAlignment.end

Đặt các children càng gần cuối trục chéo (cross axis) càng tốt.

CrossAxisAlignment.stretch

Yêu cầu children để fill ra full chiều dọc hoặc chiều ngang.

CrossAxisAlignment.baseline

Đặt các children dọc theo trục chéo sao cho các baseline của chúng khớp với nhau.

Bạn nên sử dụng TextBaseline Class với CrossAxisAlignment.baseline.

Row(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 children: [
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
    color: Colors.yellow,
    fontSize: 30.0
   ),
  ),
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
     color: Colors.blue,
     fontSize: 20.0
   ),
  ),
 ],
);
Without baselines
Row(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.baseline,
 textBaseline: TextBaseline.alphabetic,
 children: [
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
    color: Colors.yellow,
    fontSize: 30.0
   ),
  ),
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
     color: Colors.blue,
     fontSize: 20.0
   ),
  ),
 ],
);
With baselines

4. TextDirection Propery

Xác định thứ tự sắp xếp children theo chiều ngang và cách diễn giảistartendtheo chiều ngang.

Row(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
 textDirection: TextDirection.rtl,
 children: [
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
    color: Colors.yellow,
    fontSize: 30.0
   ),
  ),
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
     color: Colors.blue,
     fontSize: 20.0
   ),
  ),
 ],
);
Row(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
 textDirection: TextDirection.ltr,
 children: [
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
    color: Colors.yellow,
    fontSize: 30.0
   ),
  ),
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
     color: Colors.blue,
     fontSize: 20.0
   ),
  ),
 ],
);
Column(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 textDirection: TextDirection.ltr,
 children: [
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
    color: Colors.yellow,
    fontSize: 30.0
   ),
  ),
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
     color: Colors.blue,
     fontSize: 20.0
   ),
  ),
 ],
);
Column(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 textDirection: TextDirection.rtl,
 children: [
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
    color: Colors.yellow,
    fontSize: 30.0
   ),
  ),
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
     color: Colors.blue,
     fontSize: 20.0
   ),
  ),
 ],
);

5. VerticalDirection Propery

Xác định thứ tự sắp xếp children theo chiều dọc và cách diễn giải startendtheo chiều dọc.

Mặc định là Vertical Direction.down.

Row(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 verticalDirection: VerticalDirection.down,
 children: [
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
    color: Colors.yellow,
    fontSize: 30.0
   ),
  ),
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
     color: Colors.blue,
     fontSize: 20.0
   ),
  ),
 ],
);
Row(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 verticalDirection: VerticalDirection.up,
 children: [
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
    color: Colors.yellow,
    fontSize: 30.0
   ),
  ),
  Text(
   'Flutter',
   style: TextStyle(
     color: Colors.blue,
     fontSize: 20.0
   ),
  ),
 ],
);

MainAxis trong Row và Column là gì?

6. MainAxisAlignment Propery

Vị trí của các child widget trên trục chính.

MainAxisAlignment.start

Đặt các children càng gần đầu trục chính càng tốt.

MainAxisAlignment.center

Đặt các children càng gần giữa trục chính càng tốt.

MainAxisAlignment.end

Đặt các children càng gần cuối trục chính càng tốt.

MainAxisAlignment.spaceAround

Đặt đều không gian trống giữa các children cũng như một nửa không gian đó trước và sau children đầu tiên và children cuối cùng.

MainAxisAlignment.spaceBetween

Đặt không gian trống giữa các children cách đều nhau.

MainAxisAlignment.spaceEvenly

Đặt không gian trống đồng đều giữa các children cũng như trước và sau children đầu tiên và children cuối cùng.

7. MainAxisSize Propery

Kích thước sẽ được phân bổ cho widget trên trục chính.

MainAxisSize.max

Tối đa hóa lượng không gian trống dọc theo trục chính, tùy thuộc vào các hạn chế về incoming layout.

Center(
 child: Container(
  color: Colors.yellow,
  child: Row(
   mainAxisSize: MainAxisSize.max,
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: [
    Container(
     color: Colors.blue,
     height: 50.0,
     width: 50.0,
    ),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.pink),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.purple,),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.greenAccent,),
    Container(
     color: Colors.orange,
     height: 50.0,
     width: 50.0,
    ),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.cyan,),
   ],
  ),
 ),
);
Center(
 child: Container(
  color: Colors.yellow,
  child: Column(
   mainAxisSize: MainAxisSize.max,
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: [
    Container(
     color: Colors.blue,
     height: 50.0,
     width: 50.0,
    ),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.pink),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.purple,),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.greenAccent,),
    Container(
     color: Colors.orange,
     height: 50.0,
     width: 50.0,
    ),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.cyan,),
   ],
  ),
 ),
);

MainAxisSize.min

Giảm thiểu dung lượng trống dọc theo trục chính, tùy thuộc vào các ràng buộc về incoming layout.

Center(
 child: Container(
  color: Colors.yellow,
  child: Row(
   mainAxisSize: MainAxisSize.min,
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: [
    Container(
     color: Colors.blue,
     height: 50.0,
     width: 50.0,
    ),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.pink),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.purple,),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.greenAccent,),
    Container(
     color: Colors.orange,
     height: 50.0,
     width: 50.0,
    ),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.cyan,),
   ],
  ),
 ),
);
Center(
 child: Container(
  color: Colors.yellow,
  child: Column(
   mainAxisSize: MainAxisSize.min,
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: [
    Container(
     color: Colors.blue,
     height: 50.0,
     width: 50.0,
    ),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.pink),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.purple,),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.greenAccent,),
    Container(
     color: Colors.orange,
     height: 50.0,
     width: 50.0,
    ),
    Icon(Icons.adjust, size: 50.0, color: Colors.cyan,),
   ],
  ),
 ),
);

Hi vọng bạn thích bài viết này.

Bài viết được lược dịch từ Julien Louage.

Bài viết liên quan

Sử dụng SQLite trong Flutter

SQLite là một trong những cách phổ biến nhất để lưu trữ dữ liệu cục bộ....

Sử dụng SQLite trong Flutter
Flutter 2.8 có gì mới?

Cải tiến về hiệu suất, các tính năng Firebase mới, WebView 3.0, desktop status, cập nhật công cụ và hơn thế nữa sẽ xuất hiện trong bản phát hành mới nhất!...

Flutter 2.8 có gì mới?
Dart 2.15 có gì mới?

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết những tính năng vừa mới được cập nhật thêm ở phiên bản Dart 2.15. Cùng xem thử để xem có tính năng nào mà bạn đang "mong chờ" từ lâu đối với ngôn ngữ Dart hay không 😄....

Dart 2.15 có gì mới?
Download source code Flutter Home Feed mạng xã hội từ 200lab

Mạng xã hội là một app rất phổ biến vì chúng ta đang dùng chúng hằng ngày. Trong lần chia sẻ này, 200Lab sẽ gởi tặng các bạn source code Flutter cho phần Home Feed của Social Network App...

Download source code Flutter Home Feed mạng xã hội từ 200lab
Flutter vs React Native vs Native: So sánh chi tiết hiệu năng

Hãy so sánh hiệu năng FPS, CPU, Memory và GPU của các công cụ phát triển thiết bị di động phổ biến....

Flutter vs React Native vs Native: So sánh chi tiết hiệu năng
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.