, April 19, 2024

Flutter Tutorial 2021 #20 - Khởi tạo Card PageView Layout trong màn hình Home

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Output của video này đó chính là bạn có thể khởi tạo được Card PageView Layout trong màn hình Home.

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #20 - Khởi tạo Card PageView Layout trong màn hình Home

Bài viết liên quan