, July 21, 2024

Flutter Tutorial 2021 #12 - Tìm hiểu Stateful & Stateless Widget trong Flutter

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Có rất nhiều bạn dù làm việc với Flutter đã lâu nhưng thực sự không phân biệt được sự khác nhau giữa Stateful & Stateless Widget, khi nào nên dùng cái nào và tại sao lại phải sử dụng cái đó.

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #12 - Tìm hiểu Stateful & Stateless Widget trong Flutter

Bài viết liên quan