, June 14, 2024

Hướng dẫn làm việc với Sound Null Safety trong Flutter

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 13, 2021

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2021, team Flutter đã công bố Flutter 2 and Dart 2.12. Trong số đó, có một thay đổi rất quan trọng là Sound Null Safety. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn mọi thứ căn bản bạn cần phải hiểu rõ để chuyển code của mình sang Sound Null Safety.

  •   9 min reads
Hướng dẫn làm việc với Sound Null Safety trong Flutter

Bài viết liên quan