Back to Course

Khóa Học SQL Online - Truy Vấn Dữ Liệu Với SQL

0% Complete
0/0 Steps
 1. thông báo

  Giới thiệu MySQL Workbench & thông tin kết nối DB
 2. 1. Introduction to SQL
  1.1 Overview of Databases
 3. 1.2 Giới thiệu SQL & tại sao chúng ta phải sử dụng SQL
 4. 1.3 Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt DBeaver
 5. 1.4 Giới thiệu, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tableplus
 6. 2. Key Statements in SQL
  2.1 Hướng dẫn kết nối với Database
 7. 2.2 Tìm hiểu về Database - Phần 1
 8. 2.3 Tìm hiểu về Database - Phần 2
 9. 2.4 SELECT Statement: Các câu lệnh cơ bản
 10. 2.5 SELECT Statement: Tìm hiểu câu lệnh Order By
 11. 2.6 SELECT Statement: Tìm hiểu câu lệnh Order By - Phần 2
 12. 2.7 SELECT Statement: Tìm hiểu về Select Distinct
 13. 2.8 SELECT Statement: Tìm hiểu về Limit number
 14. 2.9 Column Alias
 15. 2.10 Giới thiệu Where Clause
 16. 2.11 Tìm hiểu về các Operator trong SQL
 17. 2.12 Demo SQL Comparison Operators - Phần 1
 18. 2.13 Demo SQL Comparison Operators - Phần 2
 19. 2.14 Giới thiệu Logical Operators (Toán tử điều kiện) - Phần 1
 20. 2.15 Giới thiệu Logical Operators (Toán tử điều kiện) - Phần 2
 21. 2.16 Giới thiệu Like Operator
 22. 2.17 Giới thiệu Between, Not Operator
 23. 2.18 Demo kết hợp nhiều toán tử (Operator) lại với nhau
 24. 2.19 Tìm hiểu về NA Value trong SQL
 25. 2.20 Conditional Expression trong SQL - Phần 1
 26. 2.21 Conditional Expression trong SQL - Phần 2
 27. 2.22 Conditional Expression trong SQL - Phần 3
 28. 2.23 Tổng kết chương và note các lưu ý
 29. 2.3 Import Data from File, Google Sheet to Data Warehouse
  Hướng dẫn Setup Account Google Cloud Platform
 30. Hướng dẫn tạo bảng dữ liệu trên Bigquery từ Google Sheet
 31. Hướng dẫn tạo bảng dữ liệu trên Bigquery bằng File CSV
 32. Hướng dẫn tạo bảng trên Google Bigquery từ nhiều File CSV
 33. Hướng dẫn Update dữ liệu tự động vào Table trong Database từ Google Sheet
 34. 3. Common Functions in SQL
  3.1 Basic String Functions
 35. 3.2 Advanced String Functions: SUBSTRING()
 36. 3.3 Advanced String Functions: REPLACE()
 37. 3.4 Advanced String Functions: POSITION()
 38. 3.5 Advanced String Functions: CONVERT()
 39. 3.6 Date Functions: DATE_ADD()
 40. 3.7 Date Functions: DATE_SUB()
 41. 3.8 Date Functions: CURRENT_DATE()
 42. 3.9 Date Functions: DATEDIFF()
 43. 3.10 Date Functions: EXTRACT()
 44. 3.11 Date Functions: DATE_FORMAT()
 45. 3.12 Date Functions: STR_TO_DATE()
 46. 3.13 Arithmetic Operators - Phần 1
 47. 3.14 Arithmetic Operators - Phần 2
 48. 3.15 Aggregation Functions: COUNT()
 49. 3.16 Aggregation Functions: COUNT_DISTINCT()
 50. 3.17 Aggregation Functions: MIN, MAX, SUM, AVG
 51. 3.18 Understanding Grouping (GroupBy) in SQL - Part 1
 52. 3.19 Understanding Grouping (GroupBy) in SQL - Part 2
 53. 3.20 Grouping Data With Conditions - Part 1
 54. 3.21 Grouping Data With Conditions - Part 2
 55. 3.22 Tổng kết chương
 56. Homework tổng hợp chương 2 + 3
 57. 4. Subqueries and Common Table Expression
  4.0 Tài liệu chương
 58. 4.1 Introduction to Subquery
 59. 4.2 Subquery - Syntax (FROM Clause)
 60. 4.3 Subquery - Syntax (WHERE Clause)
 61. 4.4 Subquery - Syntax (WHERE Clause) - Part 2
 62. 4.5 Subquery - Syntax (HAVING Clause)
 63. 4.6 Types of Subquery - Part 1
 64. 4.7 Types of Subquery - Part 2
 65. 4.8 Correlated Subquery - Part 1
 66. 4.9 Correlated Subquery - Part 2
 67. 4.10 Correlated Subquery: EXISITS vs Not EXISITS - Part 1
 68. 4.11 Correlated Subquery: EXISITS vs Not EXISITS - Part 2
 69. 4.12 When to use Subquery
 70. 4.13 Common Table Expression
 71. Homework 1
 72. 5. Query Multiple Tables
  5.0 Tài liệu của chương
 73. 5.1 Primary key & Foreign Key - Phần 1
 74. 5.2 Primary key & Foreign Key - Phần 2
 75. 5.3 Introduction to JOIN
 76. 5.4 JOIN Key Takeaway & Inner Join
 77. 5.5 Inner Join Example - Phần 1
 78. 5.6 Inner Join Example - Phần 2
 79. 5.7 Inner Join Example - Phần 3
 80. 5.8 Left Join
 81. 5.9 Left Join Example - Phần 1
 82. 5.10 Right Join
 83. 5.11 Full Outer Join
 84. 5.12 Self Join
 85. 5.13 Join Tips & Tricks - Phần 1
 86. 5.14 Join Tips & Tricks - Phần 2
 87. 5.15 UNION & UNION ALL Clause
 88. Module 5 Homework
 89. Homework 2
 90. 6. Analytic Function
  6.0 Tài liệu chương
 91. 6.1 Introduction to Analytic Function
 92. 6.2 Analytic Function Example
 93. 6.3 Analytic Function - Syntax
 94. 6.4 Analytic Function + Aggregate Function
 95. 6.5 Write Function without CTE example
 96. 6.6 Analytic Function: Row_number
 97. 6.7 Analytic Function: Row_number Example - Part 1
 98. 6.8 Analytic Function: Row_number Example - Part 2
 99. 6.9 Analytic Function: RANK vs DENSE_RANK
 100. 6.10 Analytic Function: RANK vs DENSE_RANK Example
 101. 6.11 Analytic Function: LAG vs LEAD
 102. 6.12 Analytic Function: USE LEFT JOIN INSTEAD
 103. 6.13 Analytic Function: Window Function Frame
 104. 6.14 Analytic Function: Window Function Frame Syntax
 105. 6.15 Analytic Function: Window Function Frame Example
 106. 6.16 Analytic Function: ROW vs RANGE - Part 1
 107. 6.17 Analytic Function: ROW vs RANGE - Part 2
 108. Module 6 Homework
 109. 7. Final Exam
  Final Exam
Lesson 3 of 109
In Progress

1.2 Giới thiệu SQL & tại sao chúng ta phải sử dụng SQL

Tư vấn miễn phí

Hãy chọn khoá học bạn quan tâm, 200Lab sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Contact