Back to Course

Khóa Học Lập Trình Blockchain - Solidity Ethereum Chuyên Sâu

0% Complete
0/0 Steps
 1. 1. Tìm hiểu & cài đặt Metamask

  1. Tìm hiểu MetaMask
 2. 2. Cài đặt MetaMask
 3. 3. Thực hiện Transaction đầu tiên với MetaMask
 4. 2. Lập trình Smart Contract với ngôn ngữ Solidity
  2.1 Hiểu về Smart Contract
 5. 2.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Solidity
 6. 2.3 Giới thiệu Remix IDE & viết Smart Contract đầu tiên
 7. 2.4 Deploy Smart Contract với Web3
 8. 2.5 Deploy Smart Contract sử dụng Ganache
 9. 2.6 Giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Solidity
 10. 2.7 Integer Example
 11. 2.8 Boolean Example
 12. 2.9 Address Example
 13. 2.10 String Example
 14. 2.11 Integer Wrapping Around (in new version of Solidity)
 15. 2.12 Addresses & Global Msg Object
 16. 2.13 Demo payable function
 17. 2.14 Tìm hiểu Complex Variables trong Solidity
 18. 2.15 Demo Simple Mapping
 19. 2.16 Demo Mapping by Example
 20. 2.17 Demo Mapping + Struct
 21. 2.18 Error & Exception trong Solidity
 22. 2.19 Demo Error & Exception
 23. 2.20 Function: Visibility, Constructor, Fallback
 24. 2.21 Demo Function: Visibility, Constructor, Fallback
 25. 2.22 Demo Inheritance Modifier Example [P1]
 26. 2.23 Demo Inheritance Modifier Example [P2]
 27. 2.24 Inheritance & Modifier
 28. 2.25 Demo Events & Return Variables
 29. 2.26 Events & Return Variables
 30. 2.27 Demo ABI & Debugging
 31. 2.28 ABI & Debugging
 32. 2.29 Library
 33. 2.30 Demo Library
 34. 2.31 Tìm hiểu về Delegatecall function
 35. 2.32 Delegatecall function Example
 36. 2.33 Tìm hiểu về Call function Example
 37. 3. Project 1: Fund Wallet
  3.1 Giới thiệu project
 38. 3.2 Khởi tạo Smart Contract & ôn tập Kế thừa (Inheritance)
 39. 3.3 Sử dụng thư viện OpenZeppelin để thực hiện lại chức năng onlyOwner
 40. 3.4 Thực hiện logic của Allowance
 41. 3.5 Add Event & Refactor Contract
 42. 3.6 Thêm thư viện SafeMath để hoàn thiện logic
 43. 3.7 Loại bỏ chức năng renounceOwnership trong Contract
 44. 4. Web3.js & cách tương tác với Smart Contract, Browser
  4.1 Tìm hiểu Web3.js
 45. 4.2 Cài đặt NodeJS
 46. 4.3 Cài đặt VS Code & các extention hữu ích
 47. 4.4 Sử dụng Web3.js để tương tác với Ganache
 48. 4.5 Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract
 49. 4.6 Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract trên Browser
 50. 5. Tìm hiểu & sử dụng Truffle framework
  5.1 Giới thiệu Truffle framework
 51. 5.2 Install Truffle (Fix lỗi không thể cài đặt trên MacOS)
 52. 5.3 Giới thiệu & cài đặt Truffle React Box
 53. [Note 21/07/2022] Lưu ý quan trọng
 54. 5.4 Tìm hiểu cấu trúc source & compile Smart Contract
 55. 5.5 Run React web để tương tác với Smart Contract
 56. 5.6 Tìm hiểu cách viết Test trong Truffle
 57. 6. Project: Thực hiện chức năng mua Token ERC-20 theo Whitelist
  6.1 Giới thiệu project
 58. 6.2 Set up project & install OpenZeppelin
 59. 6.3 Khởi tạo Token ERC-20 từ thư viện OpenZeppelin
 60. 6.4 Thực hiện deploy contract ERC-20
 61. 6.5 Set up & thực hiện Test đầu tiên
 62. 6.6 Thực hiện thêm một vài test case cho contract MyToken
 63. 6.7 Thực hiện contract MyTokenSale
 64. 6.8 Deploy contract MyTokenSale
 65. 6.9 Sử dụng hook function để fix Unit test
 66. 6.10 Thiết lập Environment cho ứng dụng
 67. 6.11 Thực hiện Unit Test cho contract MyTokenSale
 68. 6.12 Thực hiện thêm một vài test case cho contract MyTokenSale
 69. 6.13 Thực hiện chức năng whitelist khi mua Token
 70. 6.14 Test lại contract MyTokenSale sau khi apply KYC
 71. 6.15 Tương tác giữa React web & Contract
 72. 6.16 Demo chức năng Whitelisting trên website
 73. 6.17 Demo chức năng mua Token
 74. 6.18 Display Token lên MetaMask
 75. 6.19 Hiểu về Decimals trong ERC-20
 76. 6.20 Fix lại các logic trong project
 77. 6.21 Deploy contract to BSC Testnet
 78. 7. Tổng kết & lời chào
  7.1 Tổng kết & lời chào

Tư vấn miễn phí

Hãy chọn khoá học bạn quan tâm, 200Lab sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Contact