Back to Course

Khóa Học Python - Phân Tích Dữ Liệu Cho Người Mới Bắt Đầu

0% Complete
0/0 Steps
 1. Giới thiệu khoá học & cài đặt các công cụ cần thiết

  1.1 Giới thiệu Python
 2. 1.2 Giới thiệu Google Colab
 3. 1.3 Sử dụng Google Colab
 4. 2. Python cơ bản
  2.1 Các khái niệm cơ bản [Phần 1]: Giới thiệu, cách khai báo, đặt tên biến (Variable) trong Python
 5. 2.2 Các khái niệm cơ bản [Phần 2]: Các quy tắc gán giá trị cho biến trong Python
 6. 2.3 Các khái niệm cơ bản [Phần 3]: Xem giá trị của biến thông qua print function
 7. 2.4 Các khái niệm cơ bản [Phần 4]: Tìm hiểu về Scope Variable (Local & Global)
 8. 2.5 Tìm hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python
 9. 2.6 Tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong Python - Phần 2
 10. 2.7 Tìm hiểu kiểu dữ liệu List trong Python
 11. 2.8 Indexing & Slicing trong Python
 12. 2.9 Tìm hiểu kiểu dữ liệu Set trong Python
 13. 2.10 Tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Python
 14. 2.11 Tìm hiểu kiểu dữ liệu Dictionary trong Python
 15. 2.12 Arithmetic Operators
 16. 2.13 Comparison operators
 17. 2.14 Logical Operators
 18. 2.15 String methods
 19. 2.16 Date & Time Methods
 20. 2.17 Type Casting
 21. 2.18 Python Comment & user input
 22. 2.19 Block & Statement
 23. 2.20 Condition Statement
 24. 2.21 Looping with Python
 25. 2.22 Looping with Python: while loop
 26. 2.23 Looping with Python: for loop
 27. 2.24 Defining a Function
 28. 2.25 Parameters & Arguments
 29. 2.26 Scope of Variables
 30. 2.27 Read & Write Data to File
 31. 2.28 Read & Write Data to .csv File
 32. 2.29 Read & Write Data to Json & Excel File
 33. 3. Numpy
  3.0 Tài liệu của chương
 34. 3.1 Giới thiệu Numpy
 35. 3.2 Sức mạnh & lợi ích khi sử dụng Numpy
 36. 3.3 Hướng dẫn cài đặt Numpy
 37. 3.4 Giới thiệu về Array trong Numpy
 38. 3.5 Hướng dẫn khởi tạo các kiểu Numpy Array cơ bản
 39. 3.6 Một số hàm sắp xếp (Sort) phổ biến trong Numpy Array
 40. 3.7 Một số hàm sắp xếp (Sort) phổ biến trong Numpy Array - Phần 2
 41. 3.8 Tìm hiểu cách xử lý nối các Numpy Array lại với nhau
 42. 3.9 Tìm hiểu các thuộc tính quan trọng trong Numpy Array
 43. 3.10 Shape Manipulation
 44. 3.11 Transposing an array
 45. 3.12 Indexing, Slicing & Iterating for 1-D array
 46. 3.13 Indexing, Slicing & Iterating for mul-D array
 47. 3.14 Array Concatenation
 48. 3.15 Array Concatenation: vstack & hstack
 49. 3.16 Splitting Array
 50. 3.17 Splitting Array: hsplit & vsplit
 51. 3.18 Giới thiệu Numpy Ufuncs
 52. 3.19 Giới thiệu Numpy Ufuncs - Phần 2
 53. 3.20 Numpy Ufuncs - Array arithmetic
 54. 3.21 Numpy Ufuncs - Aggregation
 55. 3.22 Add elements into Numpy Array
 56. 3.23 Add elements into Numpy Array - Phần 2
 57. 3.24 Remove elements in Numpy Array
 58. 3.25 Filter elements in Numpy Array
 59. 3.26 Filter elements in Numpy Array - Phần 2
 60. 100 Numpy Exercises
 61. 4. Pandas
  Tài liệu chương
 62. 4.1 Giới thiệu Pandas & Khi nào sử dụng Pandas, Numpy
 63. 4.2 So sánh Numpy vs Pandas
 64. 4.3 Giới thiệu Series
 65. 4.4 Create a Series
 66. 4.5 Create a Series from Python list
 67. 4.6 So sánh String index vs Integer index trong Series
 68. 4.7 Xử lý dữ liệu với Series trong Pandas
 69. 4.8 Create name for Series
 70. 4.9 Giới thiệu DataFrame
 71. 4.10 Create a DataFrame
 72. 4.11 Create a DataFrame from dict of ndarrays or lists
 73. 4.12 Create a DataFrame from a list of dicts
 74. 4.13 Giới thiệu Concatenate Function
 75. 4.14 Giải thích Join trong Concatenate
 76. 4.15 Example Concatenate Function
 77. 4.16 Example Concatenate Function - Phần 2
 78. 4.17 Intro Merge Function
 79. 4.18 Demo Merge Function
 80. 4.19 Giới thiệu Merge Function - Phần 2
 81. 4.20 Giới thiệu Join Function
 82. 4.21 Join on Index
 83. 4.22 Role of Index when use Merge, Join
 84. 4.23 Filter a DataFrame: Single Condition
 85. 4.24 Filter a DataFrame: Single Condition - Phần 2
 86. 4.25 Filter a DataFrame: Multiple Condition
 87. 4.26 Filter a DataFrame: Equivalent methods
 88. 4.27 Filter a DataFrame: Multiple Condition - Phần 2
 89. 4.28 Filter a DataFrame: Another methods
 90. 4.29 Giới thiệu Groupby
 91. 4.30 GroupBy Object
 92. 4.31 Groupby: Aggregation
 93. 4.32 Groupby Multiple Columns
 94. 4.33 DataFrame Basic Functions: Head & Tail
 95. 4.34 DataFrame Basic Functions: Sorting
 96. 4.35 DataFrame Basic Functions: Select Columns and Rows
 97. 4.36 DataFrame Basic Functions/ Select Columns and Rows: Slicing
 98. 4.37 DataFrame Basic Functions: Describe - Count DataFrame
 99. 4.38 DataFrame Basic Functions: Tips and Tricks
 100. 4.39 DataFrame Basic Functions: Tips and Tricks - Phần 2
 101. 4.40 DataFrame Basic Functions: Apply Function
 102. 4.41 DataFrame Basic Functions: Apply Function - Phần 2
 103. 4.42 Pivot Table & Cross Tabulation
 104. Bài tập cơ bản
 105. Final practice 1
 106. Final practice 2
 107. Final practice 3
 108. Final practice 4
 109. Final practice 5
 110. Homework 1: Python Mini Problems
 111. Homework 2: Count Rainy Days with Python
 112. Homework 3: Prepare Data GDS
 113. Homework 3-2: Grouping
 114. 5. Visualization
  5.0 Tài liệu của chương
 115. 5.1 Khi nào, tại sao cần phải sử dụng Data Visualization
 116. 5.2 Some common visual packages
 117. 5.3 Giới thiệu Axes in Matplotlib
 118. 5.4 Vẽ biểu đồ trên Matplotlib
 119. 5.5 Member function in Axes Class
 120. 5.6 Tìm hiểu hàm add_axes
 121. 5.7 Tìm hiểu hàm ax
 122. 5.8 Custom plot - Custom Title & Line Axis title
 123. 5.9 Custom Ticks
 124. 5.10 Giới thiệu Line Chart
 125. 5.11 Create Line & Multi Line Chart with Seaborn
 126. 5.12 Time Series Data
 127. 5.13 Visualize Time Seri Data using Matplotlib
 128. 5.14 Intro Bar Chart & create simple Bar Chart with Matplotlib
 129. 5.15 Create BarChart with Seaborn
 130. 5.16 Intro Group Bar Chart & create simple Group Bar Chart with Matplotlib
 131. 5.17 Create GroupBarChart with Seaborn
 132. 5.18 Intro & Create Stacked Bar Chart with Seaborn, Matplotlib
 133. 5.19 Customize Plot: Change Colors
 134. 5.20 Customize Plot: Change Markers
 135. 5.21 Customize Plot: Line Types
 136. 5.22 Giới thiệu Histogram
 137. 5.23 Create Histogram with Seaborn
 138. 5.24 Create Histogram with Matplotlib
 139. 5.25 Create Histogram with Matplotlib - Phần 2
 140. 5.26 Intro Kernel Density Estimate Plot
 141. 5.27 Demo Kernel Density Estimate Plot - Phần 2
 142. 5.28 Intro Complex Histogram & create simple with Seaborn
 143. 5.29 Create Complex Histogram with Seaborn - Phần 2
 144. 5.30 Intro & Demo Box Plot
 145. 5.31 Giới thiệu & Demo Violin Plot
 146. 5.32 Intro & Demo Scatter Plot
 147. 5.33 Intro & Demo Scatter Plot - Phần 2
 148. 5.34 Intro & Demo Sub Plot
 149. 5.35 Intro & Demo Sub Plot - Phần 2
 150. 5.36 Intro & Demo Pie Chart
 151. 5.37 Subplot with Seaborn
 152. 5.38 Giới thiệu Combine Chart
 153. Demo Visualize Data
 154. Final Exam 1: Kiva project
 155. [Optional] 6. Xem thêm
  6.1 Giới thiệu & cài đặt Anaconda cho hệ điều hành MacOS, Windows
 156. 6.2 Cài đặt Jupyter Notebook cho MacOS, Windows
 157. 6.3 Sử dụng thử Jupyter Notebook
 158. 7 Final Exam
  Final Exam 1
 159. Final Exam 2
 160. Final Exam 3
Lesson 5 of 160
In Progress

2.2 Các khái niệm cơ bản [Phần 2]: Các quy tắc gán giá trị cho biến trong Python

Link Code Demo: https://colab.research.google.com/drive/10HB4x7FfygGyEsqSlotC8kLN9ZO2QKzV?usp=sharing

Tư vấn miễn phí

Hãy chọn khoá học bạn quan tâm, 200Lab sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Contact