Back to Course

Khóa Học Google Data Studio - Trực Quan Hóa Dữ Liệu

0% Complete
0/0 Steps
 1. 1. Manage Report Datasource

  Tài liệu chương
 2. 1.1 Introduce to Google Data Studio
 3. 1.2 How to access Google Data Studio
 4. 1.3 Home Page - Google Data Studio
 5. 1.4 Datasource & Dataset
 6. 1.5 Connectors Of Google Data Studio
 7. 1.6 Data Source Connection
 8. 1.7 Connect to Excel & Google sheet
 9. 1.8 Format of Google Sheet for Google Data Studio
 10. 1.9 Connect to MySQL
 11. 1.10 Connect to BigQuery
 12. 1.11 Google Analytics Connector
 13. 1.12 How to create a new report
 14. 1.13 Charts in GDS - Intro Table Chart
 15. 1.14 Intro Scorecard Chart
 16. 1.15 Intro Bar Chart
 17. 1.16 Intro Time Series Chart
 18. 1.17 Intro Pie Chart
 19. 1.18 Intro Line Chart
 20. 1.19 Intro Area Chart
 21. 1.20 Intro Scatter Charts
 22. 1.21 Intro Pivot Table
 23. 1.22 Intro Bullet Chart
 24. 1.23 Intro Tree Map
 25. 1.24 Intro Google Map
 26. 1.25.1 Dimensions and Metrics
 27. 1.25.2 Type of Dimensions and Metrics
 28. 1.26 Data Type in Google Data Studio
 29. 1.27 Calculated Fields
 30. 1.28 Calculated Fields (Cont)
 31. 1.29 Basic Operation With Calculated Fields
 32. 1.30 Basic Operation With Data Source
 33. 2. Visualize your data
  Tài liệu chương
 34. 2.1 Dashboard Introduction
 35. 2.2 Create Dashboard in Google Data Studio
 36. 2.3 Demo các thao tác cơ bản với Google Data Studio
 37. 2.4 Chart Introduction
 38. 2.5 Chart Introduction: Change Over Time
 39. 2.6 Change Over Time: Demo Line Chart - Part 1
 40. 2.7 Change Over Time: Demo Line Chart - Part 2
 41. 2.8 Change Over Time: Area chart
 42. 2.9 Change Over Time: Demo Area Chart
 43. 2.10 Chart Introduction: Comparison
 44. 2.11 Comparison: Bar chart
 45. 2.12 Comparison: Stacked Bar Chart & 100% Stacked Bar Chart
 46. 2.13 Comparison: Demo Bar Chart
 47. 2.14 Comparison: Gauge Chart
 48. 2.15 Comparison: Demo Gauge Chart
 49. 2.16 Comparison: Bullet Chart
 50. 2.17 Chart Introduction: Relationship & Scatter Chart
 51. 2.18 Relationship: Bubble Chart
 52. 2.19 Relationship: Demo Scatter Chart & Bubble Chart
 53. 2.20. Relationship: Usecase
 54. 2.21 Chart Introduction: Part-to-whole
 55. 2.22 Part-to-Whole: Pie chart
 56. 2.23 Part-to-Whole: Demo Pie Chart
 57. 2.24 Part-to-Whole: Tree Map
 58. 2.25 Chart Introduction: Geographical
 59. 2.26 Geographical: Google Map demo (part 1)
 60. 2.27 Geographical: Google Map demo (Part 2)
 61. 2.28 Table Chart
 62. 2.29 Demo Table Chart
 63. 2.30 Pivot Table
 64. 2.31 Scorecard
 65. 3. Filter your Data
  3.0 Tài liệu chương
 66. 3.1 Introduction Filter Control
 67. 3.2 How To Create Filter
 68. 3.3 How To Create Filter Control
 69. 3.4 Drop Down List Control
 70. 3.5 Fixed-size Control
 71. 3.6 Input Box Control
 72. 3.7 Advanced Filter Control
 73. 3.8 Slider Control
 74. 3.9 Checkbox Filter
 75. 3.10 Date range control
 76. 3.11 Data Control
 77. 3.12 Cross filtering
 78. 3.13 Parameter
 79. 3.14 Demo Parameter - Part 1
 80. 3.15 Demo Parameter - Part 2
 81. 3.16 Data Freshness
 82. 3.17 Blend Data
 83. 3.18 Demo Blend Data
 84. 3.19 Accessibility Management
 85. Final Exam
  Final exam 1
 86. Final exam 2
 87. Giải Final Exam 2
  1. Giới thiệu & phân tích Đề bài
 88. 2. Những bước process cần thực hiện khi nhận được đề bài
 89. 3. Hướng dẫn style Report & xây dựng các Filter control
 90. 4. Xây dựng Report Overview
 91. 5. Xây dựng Detail Report
 92. 6. Tổng kết
 93. Mẫu phân tích dữ liệu
  Dashboard đánh giá hiệu quả cửa hàng trong chuỗi bán lẻ
 94. Phân Loại và Tính Hiệu suất Cửa hàng Theo Doanh thu
 95. Dashboard Doanh Thu vs Chi Phí cho các Doanh nghiệp nhỏ
 96. Phân Tích Hiệu Quả Booking KOL - Ai là người bạn nên lựa chọn

Tư vấn miễn phí

Hãy chọn khoá học bạn quan tâm, 200Lab sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Contact