Visualization with Google Data Studio

Tìm hiểu & thực hành sử dụng các loại Chart, Dashboard trên Google Data Studio.

Nội dung chính:

  • Giới thiệu & hướng dẫn sử dụng công cụ Google Data Studio.
  • Tìm hiểu & thực hành sử dụng các loại Chart, Dashboard trên Google Data Studio.
  • Hướng dẫn sử dụng Filter Control.
  • Giới thiệu các kiến thức nâng cao trong Google Data Studio: phân quyền, sử dụng tham số, Blend Data.
  • Thực hành xây dựng Dashboard thương mại điện tử, Logistics,…


Course Content

1. Manage Report Datasource
2. Visualize your data
1 of 3
Not Enrolled

Course Includes

  • 96 Lessons