, July 20, 2024

10 điều mà mọi developer nên làm để phát triển sự nghiệp

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 31, 2021

Tôi đã lưu ý đến các hành vi, kỹ năng và đặc điểm khác ở những người tôi gặp khi làm việc trong các dự án phần mềm phức tạp để viết nên bài này.

  •   11 min reads
10 điều mà mọi developer nên làm để phát triển sự nghiệp

Bài viết liên quan