, July 21, 2024

System Design là gì? Tại sao Thiết kế hệ thống lại quan trọng với Developer?


System Design - Thiết kế hệ thống là quá trình thiết kế kiến ​​trúc và các thành phần của hệ thống phần mềm để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể.

  •   10 min reads
System Design là gì? Tại sao Thiết kế hệ thống lại quan trọng với Developer?

Bài viết liên quan