, July 21, 2024

Event Loop là gì? Cơ chế hoạt động của Event Loop trong JavaScript


Event Loop là một cơ chế cho phép xử lý các tác vụ bất đồng bộ trong JavaScript, sử dụng một vòng lặp vô tận để kiểm tra, quản lý các tác vụ.

  •   7 min reads
Event Loop là gì? Cơ chế hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Bài viết liên quan