, April 17, 2024

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 7


Nối tiếp phần 6 của series, trong phần này, chúng ta sẽ bắt tay vào code Sign Up page,config lại phần router để đáp ứng được vấn đề Authentication kèm theo tạo custom hook để listening for Authentication. Không dài dòng nữa, Chúng ta bắt đầu thôi 😁.

  •   8 min reads
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 7

Bài viết liên quan