, March 01, 2024

Python là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Python cơ bản

  • Viết bởi  Pum
  •  Oct 11, 2023

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng phổ biến được dùng để web development (server-side), software development, mathematics, system scripting.

  •   12 min reads
Python là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Python cơ bản

Bài viết liên quan