, May 28, 2024

Tìm hiểu về automation testing


Trong kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động (Automation testing) là việc sử dụng phần mềm đặc biệt (tách biệt với phần mềm đang được kiểm thử) để kiểm soát việc thực hiện các bài kiểm tra và so kết quả thực tế với kết quả dự đoán từ trước

  •   26 min reads
Tìm hiểu về automation testing

Bài viết liên quan