, July 21, 2024

Tổng quan về Agile và Scrum


Scrum là phương pháp nổi tiếng và phổ biến nhất (chiếm ~52% tỷ lệ thực hành) trong tập hợp các phương pháp phát triển phần mềm theo tư tưởng Agile.

  •   31 min reads
Tổng quan về Agile và Scrum

Bài viết liên quan