, April 19, 2024

API là gì? Các loại kiến trúc API phổ biến

  • Viết bởi  Pum
  •  Feb 07, 2023

API viết tắt của Application Programming Interface là một tập hợp các câu lệnh (commands), functions, các giao thức (protocols), objects,...

  •   7 min reads
API là gì? Các loại kiến trúc API phổ biến

Bài viết liên quan