, July 20, 2024

OOP là gì? Chi tiết về lập trình hướng đối tượng


OOP là viết tắt của Object-oriented programming (lập trình hướng đối tượng). OOP là một mô hình lập trình dựa trên khái niệm Object (đối tượng), mà trong đó thường chứa 2 thành phần: data và code.

  •   9 min reads
OOP là gì? Chi tiết về lập trình hướng đối tượng

Bài viết liên quan