, June 14, 2024

Tại sao kỹ năng mềm cũng quan trọng như kinh nghiệm chuyên môn trong ngành lập trình?

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 23, 2023

Mặc dù chuyên môn (hard skills) quan trọng nhưng bạn cũng không nên bỏ qua kỹ năng mềm (soft skills) trong quá trình phát triển sự nghiệp.

  •   10 min reads
Tại sao kỹ năng mềm cũng quan trọng như kinh nghiệm chuyên môn trong ngành lập trình?

Bài viết liên quan