, July 20, 2024

Collections là gì? Tổng quan về Collections trong Java


Java Collection Framework là một tập hợp các class và interface dùng để hỗ trợ trong việc thao tác lưu trữ và quản lý nhóm đối tượng dữ liệu trong ứng dụng Java

  •   24 min reads
Collections là gì? Tổng quan về Collections trong Java

Bài viết liên quan