, March 01, 2024

Java Core là gì? So sánh Java Core và Java


Java Core (hay còn gọi là Java SE - Java Standard Edition) là một phần của Java Platform, chứa các thư viện cơ bản để phát triển ứng dụng Java.

  •   12 min reads
Java Core là gì? So sánh Java Core và Java
Logo của ngôn ngữ lập trình Java

Bài viết liên quan