, April 19, 2024

RabbitMQ là gì? RabbitMQ hoạt động như nào?


RabbitMQ là một message broker mã nguồn mở viết bằng Erlang, được phát hành vào năm 2007 bởi Pivotal Software Inc.

  •   18 min reads
RabbitMQ là gì? RabbitMQ hoạt động như nào?

Bài viết liên quan