, July 21, 2024

GitHub Actions là gì? Công cụ CI/CD hiệu quả cho Devops


GitHub Actions là một nền tảng CI/CD tích hợp sẵn trên GitHub, cho phép bạn tự động hóa toàn bộ quy trình phát triển phần mềm.

  •   8 min reads
GitHub Actions là gì? Công cụ CI/CD hiệu quả cho Devops

Bài viết liên quan