, June 14, 2024

Docker Compose là gì? Các lệnh cơ bản trong Docker Compose

  • Viết bởi  Pum
  •  Feb 24, 2023

Docker Compose là một công cụ hỗ trợ xác định và chạy các ứng dụng nhiều container. Chúng có thể xử lý đồng thời multi-container trong sản xuất

  •   7 min reads
Docker Compose là gì? Các lệnh cơ bản trong Docker Compose

Bài viết liên quan