, October 01, 2023

Microservices: Những sai lầm và chiến lược chuyển đổi từ Monolith


Microservices vs Monolith: những khó khăn, sai lầm và chiến lược chuyển đổi hợp lý. FREE DOWNLOAD full slide: 500K CCU với Microservices.

  •   11 min reads
Microservices: Những sai lầm và chiến lược chuyển đổi từ Monolith

Bài viết liên quan