, July 20, 2024

Kubernetes (K8s) là gì? Khi nào nên dùng Kubernetes?

  • Viết bởi  Pum
  •  Feb 10, 2023

Kubernetes viết tắt K8s là một open sources container orchestration tool được phát triển bởi Google.

  •   8 min reads
Kubernetes (K8s) là gì? Khi nào nên dùng Kubernetes?

Bài viết liên quan