, July 21, 2024

HTTP/2 là gì? So sánh HTTP/2 và HTTP/1


Giao thức HTTP đã có sự phát triển rất mạnh mẽ, điển hình là HTTP/2. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử phát triển HTTP và HTTP/2 nhé.

  •   11 min reads
HTTP/2 là gì? So sánh HTTP/2 và HTTP/1

Bài viết liên quan