, March 02, 2024

HTTP/3 là gì – Giao thức đột phá để tăng tải website


HTTP/3 là giao thức Hypertext Transfer Protocol v3 hiện tại đã là tên gọi chính thức thay cho HTTP-over-QUIC (tên tạm thời trước đó của HTTP/3)

  •   7 min reads
HTTP/3 là gì – Giao thức đột phá để tăng tải website

Bài viết liên quan