, July 21, 2024

Upload File từ Frontend đến Backend mà rất nhiều bạn vẫn đang làm sai!!


Cách upload file từ front-end đến back-end đúng cách. Đừng sử dụng base64 hoặc trung chuyển qua server, sử dụng Presigned URL S3.

  •   4 min reads
Upload File từ Frontend đến Backend mà rất nhiều bạn vẫn đang làm sai!!

Bài viết liên quan