, July 20, 2024

React Native – Hướng dẫn làm việc với Polyline và Animated-Polyline trên Map

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 02, 2021

Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng React Native để vẽ đường đi trên bản đồ Google Map và tối ưu ứng dụng khi vẽ đường đi đó cùng với Animation.

  •   5 min reads
React Native – Hướng dẫn làm việc với Polyline và Animated-Polyline trên Map

Bài viết liên quan