, September 22, 2021

0 kết quả được tìm thấy

Dart Cheat Sheet - Full bộ "bỏ túi" các syntax trong ngôn ngữ Dart

 • Đăng bởi  Groot
 •  Jul 07, 2021

 •   5 min reads
Dart Cheat Sheet - Full bộ "bỏ túi" các syntax trong ngôn ngữ Dart

Dart là một ngôn ngữ mới dùng cho cả Mobile và Web với Flutter Framework, thậm chí dùng cho Backend. Để giúp mọi người dễ dàng nắm bắt ngôn ngữ này hơn, 200lab Education đã tổng hợp thành bộ "bí tịch" dưới đây để tra cứu nhanh, tăng tốc phát triển phần mềm.

1. Starting Point:

void main(){
  print('Hello world');
}

2. Variables:

int year = 2021; // explicitly typed int
var month = 01; // inferred int created with var
double day; // null

p = 'aaa'; // error when compiling

dynamic numberOfCats; // dynamic variable can have any type of value

numberOfCats = '3'; // dynamic String
numberOfCats = 0.2; // dynamic double
bool isCat = true; // boolean

3. Constants:

const hourInDay = 24; // Compile-time constants
hourInDay = 23; // error can't assign to the const variable

final age = 23; // Immutables with final
age = 24; // error can't assign to the final variable

4. Conditional Expressions:

var animal = 'fish';
if (animal == 'cat' || animal = 'bear'){
  print('That is a cute animal');
} else if (animal == 'dinosaur'){
  print('Dinosaur is extincted');
} else{
  print('That is a fly animal');
}

5. Iterations:

for (int i=0 ;i < 69; i++) {
 print(i);
} // prints 0 to 69

final list = [ 'a', 'b', 'c' , 'd', 'e'];

for(final i in list){
  print(i)
} // prints: a, b, c, d, e

final list = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6];
list.forEach(print)

6. String Interpolation:

int x = 9;
int y = 6;

print('${x + y}'); // 15
print('${"flutter".toUpperCase()}'); // 'FLUTTER'
print('$x$y'); // 96

7. Functions:

// Named Function
 String fullName() {
  String firstName = "Barry";
  String lastName = "Allen";
  return '$firstName $lastName'; // 'Barry Allen'
 }

 int lengthOfText(String text) {
  return text.length; // returns length of text
 }

 int length = lengthOfText('200lab'); // 6

 // Arrow Syntak Function
 int sum(int a, int b) => a + b;

 // Optional named arguments
 int sumNumber(int a, int b, {int c = 0}) {
  return a + b + c;
 }
 print(sumNumber(1, 2, c: 3)); // 6

 // Lamda Function
 var list = [1, 4, 3, 2, 5];
 var odds = list.where((n) => n % 2 == 1).toList();
 print(odds); // [1, 3, 5]

 // High Order Function
 list.sort((a,b){
  return a > b ? 1 : -1;
 });
 print(list); // prints: [1, 2, 3, 4, 5]

8. Parsing:

var s1 = "456";
var s2 = "12.21";
var s3 = "18.01";
var s4 = "12.a56";

print(int.parse(s1)); // 456
print(double.parse(s2)); // 12.21
print(num.parse(s3)); // 12.21
print(num.parse(s4)); // error FormatException, null

9. Null-aware Operators:

int y; // initial null value
y ??= 10; // if y null, y will be 10

print(y ?? 08); // result: 08. Display the value on the left if it's not null else return the value on the right

10. Collection: List

// dynamic list
 var countryList = ['Vietnam', 'German', 'Poland'];
 print(countryList.length); // 3
 print(countryList[1]); // German
 countryList[2] = countryList[2].toUpperCase();
 print(countryList[2]); // POLAND

 countryList.insert(countryList.length, 'Thailand');
 print(countryList); // [Vietnam, German, POLAND, Thailand]
 print('${countryList.isEmpty}'); // false
 print('${countryList.last}'); // Thailand

 var fixedList = List<int>(2); // fixed list size

11. Collection: Set

var anotherSet = {1, 3, 5, 7};

 print('${anotherSet.contains(69)}'); // false

 anotherSet.add(9);
 print(anotherSet); // {1, 3, 5, 7, 9}

 anotherSet.remove(1);
 print(anotherSet); // {3, 5, 7, 9}

 anotherSet.addAll([11, 13]);
 print(anotherSet); // {3, 5, 7, 9, 11, 13}

 var declareSet = <int>{15, 17};
 anotherSet = anotherSet.union(declareSet);
 print(anotherSet); // {3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17}

12. Collection: Map

// initial Map
 final student = {
  "id": 1,
  "name": "Barry Allen",
  "age": 23,
 };

 print(student); // {id: 1, name: Barry Allen, age: 23}

 // element access by key
 print(student['name']); // print: Barry Allen

 // access all keys
 student.keys.forEach(print); // prints: id, name, age

 // update value by key
 student.update("age", (value) => 18);

 print(student); // {id: 1, name: Barry Allen, age: 18}

 // Loop over key-value
 student.forEach((key, value) {
  print('$key - $value');
 }); /*
    id - 1
    name - Barry Allen
    age - 18
   */

13. Class:

class Cat {
  // field
  String name = 'Milo';

  // function
  void call(){
    print('Meow meow');
  }
}

14. Constructors:

class Location {
 // Properties
 double _lat;
 double _lng;

 // get value
 double get long => _lng;
 double get lat => _lat;

 // set value
 set latitude (double value) => _lat = value;
 set longitude (double value) => _lng = value;

 // constructor
 Location(this._lat,this._lng);

 // named constructor
 Location.withPosition(double lat,double lang){
  _lat = lat;
  _lng = lang;
 }
}

void main(){

 final location = Location(69.96,96.69);
 final location2 = Location.withPosition(12.23,23.21);

 location2.latitude = 11.0;
 location2.longitude = 12.21;

 print('new latitude: ${location2.lat}'); // 11.0
 print('new longitude: ${location2.long}'); // 12.21

}

15. Static members/ Methods:

class Channel{
  
  static String name = 'Channel name' ;

  static void changeChannelName(String name){
    print('New name: $name');
  }
}

16. Enum:

enum WeekDays { MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT,SUN, }

void main(){
 print(WeekDays.values); // [WeekDays.SUN, WeekDays.MON, WeekDays.TUES, WeekDays.WED, WeekDays.THURS, WeekDays.FRI, WeekDays.SAT]

 var today = WeekDays.SUN;

 switch(today){
  case WeekDays.MON:
  case WeekDays.TUES:
  case WeekDays.WED:
  case WeekDays.THURS:
  case WeekDays.FRI:
   print('Working day');
   break;
  case WeekDays.SAT:
  case WeekDays.SUN:
   print('Relaxing day');
   break;
 }
}

17. Inheritance:

class Person {
 String name;
 int age;

 Person(String name, int age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
 }
}

class Student extends Person{
  String id;
  Student({String id, String name, int age}) : super(name, age){
   this.id = id;
  }
}

void main() {
 final student1 = Student(id: "123",name: "Barry",age: 22);
 
 print('id: ${student1.id}');
 print('name: ${student1.name}');
 print('age: ${student1.age}');
 
}

18. Abstract / Interface:

class Person {
 String name;
 int age;
 int money = 0;

 Person(String name, int age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
 }
}

abstract class LenderBehavior {
 bool lendMoney(BorrowerBehavior borrower, int money);
 requestPayment();
}

abstract class BorrowerBehavior {
 void askForMoney(LenderBehavior lender, int money);
 void receiveMoney(LenderBehavior lender, money);
 int payMoneyBack();
}

class Lender extends Person implements LenderBehavior {
 BorrowerBehavior borrower;
 Lender(String name, int age) : super(name, age);

 @override
 bool lendMoney(BorrowerBehavior borrower, int money) {
  // if lender doesn't have enough money => false;
  if (this.money < money) return false;

  this.borrower = borrower;
  this.money -= money;

  // give money for borrower
  borrower.receiveMoney(this, money);

  return true;
 }

 @override
 requestPayment() {
  int returnMoney = borrower.payMoneyBack();

  if (returnMoney == null) {
   print("Borrower doesn't have enough money");
  } else {
   print("Yeah he is awesome guy");
   this.money += returnMoney;
   this.borrower = null;
  }
 }
}

class Borrower extends Person implements BorrowerBehavior {
 LenderBehavior lender;
 int debt = 0;

 Borrower(String name, int age) : super(name, age);

 @override
 void askForMoney(LenderBehavior lender, int money) {
  if (lender.lendMoney(this, money)) {
   print("what a hero");
  } else {
   print("I have to find someone else");
  }
 }

 @override
 int payMoneyBack() {
  int returnMoney;
  // if borrower has enough money for pay back to lender
  if (money >= debt) {
   money -= debt;
   returnMoney = debt;
   debt = 0;
   this.lender = null;
  } else {
   return null;
  }
  return returnMoney;
 }

 @override
 void receiveMoney(LenderBehavior lender, money) {
  this.lender = lender;
  debt = money;
  this.money += money;
 }
}

void main() {
 Lender lenderObj = new Lender("Barry", 22);
 lenderObj.money = 2000;
 Borrower borrowerObj = new Borrower("Duong", 18);

 // Example 1
 borrowerObj.askForMoney(lenderObj, 1000); // what a hero
 lenderObj.requestPayment(); // Yeah he is awesome guy

 // Example 2
 borrowerObj.askForMoney(lenderObj, 1000);
 borrowerObj.money = 800;
 lenderObj.requestPayment(); // Borrower doesn't have enough money
}

Các bạn nhận file pdf để tiện lưu trữ bằng cách điền vào email bên dưới, 200lab gửi cho nhé!

Bài viết liên quan

Tìm hiểu regex trong ngôn ngữ Dart qua ví dụ cơ bản

Trích xuất text bất kỳ từ một string cho trước bằng cách sử dụng regex trong Dart...

Tìm hiểu regex trong ngôn ngữ Dart qua ví dụ cơ bản
Top 10 Dart Array method trong Flutter mà bạn nên biết 🎯

Khi làm việc với nhiều kiểu dữ liệu List hoặc Array, tôi phát hiện rất nhiều method có sẵn trong ngôn ngữ Dart rất hữu ích nên tôi muốn chia sẻ....

Top 10 Dart Array method trong Flutter mà bạn nên biết 🎯
Tìm hiểu Iterables và Iterators trong ngôn ngữ Dart

Tôi sẽ giải thích các iterable là gì, khác với iterator như nào và chỉ cho bạn ví dụ thực tế về cách tạo ra iterable của riêng mình....

Tìm hiểu Iterables và Iterators trong ngôn ngữ Dart
Tìm hiểu lập trình bất đồng bộ trong Dart & Flutter

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lập trình bất đồng bộ trong Dart & Flutter và khám phá sâu hơn cách các asynchronous code patterns....

Tìm hiểu lập trình bất đồng bộ trong Dart & Flutter
Tìm hiểu Keys trong Flutter

Chúng ta không những tìm hiểu công dụng của từng loại Key, mà còn biết khi nào, ở đâu và loại nào thích hợp để giải quyết các vấn đề....

Tìm hiểu Keys trong Flutter
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.