, July 20, 2024

Kiểu dữ liệu là gì? Static, Dynamic, Strong & Weak?

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 08, 2021

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn hiểu về kiểu dữ liệu. Những thuật ngữ như là “static”, “dynamic”, “strong” , “weak” thì liên quan gì đến kiểu dữ liệu và tại sao chúng ta lại cần quan tâm đến chúng.

  •   12 min reads
Kiểu dữ liệu là gì? Static, Dynamic, Strong & Weak?

Bài viết liên quan