, April 19, 2024

Data Analysis with Excel: Sort

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 25, 2022

Sort là một chức năng cơ bản trong Excel. Ngoài việc sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm dần thì nó cũng còn khá nhiều kỹ thuật hay ho khác đấy.

  •   9 min reads
Data Analysis with Excel: Sort

Bài viết liên quan