, July 21, 2024

Design Patterns - Hiểu đúng và vận dụng đúng


Những vấn đề khó nhất của các bạn mới học lập trình là kiến trúc ứng dụng (architecture) và Design Patterns (tạm dịch: các mẫu thiết kế)

  •   4 min reads
Design Patterns - Hiểu đúng và vận dụng đúng

Bài viết liên quan