, October 01, 2023

Flutter cơ bản: State trong Flutter

  • Viết bởi  Chau Le
  •  Jul 24, 2021

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các state trong Flutter: bao gồm Stateful và Stateless widget thông qua ví dụ thực tế

  •   8 min reads
Flutter cơ bản: State trong Flutter

Bài viết liên quan