, July 21, 2024

So sánh StatelessWidget và StatefulWidget

  • Viết bởi  Vân Lê
  •  Jul 17, 2022

Trong bài viết này, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về hai loại widget lớn nhất là StatelessWidget và StatefulWidget.

  •   12 min reads
So sánh StatelessWidget và StatefulWidget

Bài viết liên quan